Wie zijn wij

GHOR Flevoland & Gooi en Vechtstreek

De geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio (GHOR) Flevoland/Gooi en Vechtstreek werken vanaf 1 januari 2020 samen in een team.

Dat bestaat uit 15 medewerkers, die dagelijks bezig zijn met de voorbereidingen op en het voorkomen van grootschalige incidenten en crises. De medewerkers adviseren alle twaalf gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek bij het verstrekken van vergunningen met als doel om grootschalige incidenten (bijvoorbeeld bij evenementen) te voorkomen.

Taken

In afstemming met ketenpartners in de zorg (de zogeheten ‘witte kolom’) en multidisciplinaire partners zoals politie, brandweer en gemeenten wordt ieders taak telkens vastgelegd, bevestigd en getraind. Zo weet iedereen wat hij of zij moet doen bij een incident of crisis. Als het echt tot een incident of crisis komt, treden meer GHOR-functionarissen in actie. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn er GHOR-functionarissen beschikbaar die de geneeskundige hulpverlening coördineren bij een incident of tijdens een crises. Ze werken samen met verschillende zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen, de regionale ambulancedienst of huisartsen.

Al deze organisaties doen hun eigen werk, waarbij GHOR-functionarissen coördinatie en ondersteuning leveren en de afstemming verzorgen met multidisciplinaire partners, zoals politie, brandweer en gemeenten. Samen zorgen ze ervoor dat de slachtoffers bevrijd worden, vervoerd worden naar de ziekenhuizen, dat bewoners worden opgevangen en dat buurtbewoners informatie krijgen over wat ze moeten doen om geen gezondheidsschade op te lopen. Bovendien monitort de GHOR de continuïteit van zorg in de regio, zodat iedereen nog steeds de juiste zorg kan krijgen.

15

medewerkers

50

activiteiten per jaar voor GHOR-functionarissen

Werkzaamheden

Om voorbereid te zijn op deze taak, houden de GHOR-medewerkers zich bezig met de volgende activiteiten:

1. Planvorming

Op basis van de risico’s in de Veiligheidsregio’s worden er plannen geschreven. Hierin worden de taken van elke organisatie bij bepaalde incidenten vastgelegd. Zo bestaan er dertien coördinatiekaarten die bij verschillende type crises gebruikt kunnen worden – van extreem weer tot een grootschalige uitbraak van een infectieziekte.

2. Opleiding, training en oefening

Elke GHOR-functionaris wordt opgeleid om zijn of haar taak tijdens een incident goed uit te kunnen voeren. Op jaarbasis worden er ongeveer 50 activiteiten georganiseerd, waarbij GHOR-functionarissen worden voorbereid op hun taak.

3. Informatiemanagement

De medewerkers van de GHOR verzamelen relevante informatie over ketenpartners en werken in een netwerk om tijdens een incident altijd te beschikken over de juiste informatie. Zo kan er sneller gehandeld worden tijdens een incident. Sinds 2017 wordt er, tijdens (dreigende) incidenten, informatie gedeeld via een gezamenlijk systeem (LCMS-GZ) met de ziekenhuizen, huisartsenzorg, de ambulancedienst en de GGD.

4. Ketenzorg

Alle zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde zorg aan hun patiënten of cliënten. Ook wanneer zij te maken krijgen met (de gevolgen van) een ramp of crisis, moeten zij deze zorg zo goed mogelijk voortzetten. De GHOR ondersteunt keten- en zorgpartners bij de voorbereiding op calamiteiten en het waarborgen van de zorgcontinuïteit. GHOR-medewerkers ondersteunen bij planvorming en opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten en initiëren bijeenkomsten waarbij zorginstellingen elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en onderlinge afspraken kunnen maken. De GHOR heeft in de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek contact met meer dan 40 zorginstellingen om ze voor te bereiden op rampen en crises.

5. Evenementenadvisering

De GHOR-medewerkers adviseren de gemeenten bij het verstrekken van vergunningen voor evenementen. Het advies bevat richtlijnen waar een evenement aan moet voldoen op het gebied van (publieke) gezondheid en veiligheid. Jaarlijks worden er ongeveer 100 adviezen uitgebracht door de GHOR aan de twaalf gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Aantal inzetten GHOR

In 2018 waren er zeventien inzetten GRIP 1 en drie inzetten GRIP 2 in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Contactgegevens

Tijdens kantoortijden zijn we bereikbaar via:

  • Telefoon: 0320-285709 (locatie Flevoland) en 035-6926222 (locatie: Gooi en Vechtstreek)
  • E-mail: ghor@ggdgv.nl

Buiten kantoortijden en bij incidenten is de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) 24/7 bereikbaar via 088-1165077.