Skip to main content
Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat zijn hoog geprioriteerd in Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Wij geven daar in het programma Duurzaamheid gezamenlijk handen en voeten aan.

Wij werken samen aan het tegengaan van klimaatverandering, onnodige verspilling en wij hebben oog voor de footprints die wij als organisaties op onze aarde achterlaten.

CO2-uitstoot omlaag

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Hiervoor zijn afspraken en plannen gemaakt met andere landen en deze zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs 2015. In Nederland werken we met het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019. Daarin staat wat we in Nederland gaan doen om in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% te verlagen, en in 2050 met 95% (vergeleken met 1990).

Het grootste onderdeel van de plannen is de energietransitie: fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) vervangen door duurzame energiebronnen (zoals zon, wind en aardwarmte). Naast vervangen van fossiele brandstoffen is ook besparen een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Zo gaat de CO2-uitstoot omlaag.

VRFGV werkt daar ook aan mee en wil met het behalen van het CO2-bewustcertificaat op niveau 3 haar eigen CO2-uitstoot kennen en verminderen. Zo werken wij als organisatie toe naar 55% minder CO2 uitstoot in 2030 (t.o.v. het jaar 1990).

Bekijk hier de CO2-Bewust-certificaten

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten, binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. an de certificering worden eisen gesteld die voortkomen uit vier invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Op hun website tref je een overzicht aan van alle deelnemende organisaties waaronder ook Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

De CO2-Prestatieladder is door VRFGV gekozen als methode om deze CO2-reductie te realiseren. Naast de ‘technische’ maatregelen hebben medewerkers ook een belangrijke rol in het realiseren van dit doel. Hierbij hebben we het dan over menselijk gedrag en het veranderen van dit gedrag. We kijken dan vooral naar ons eigen gedrag op het gebied van energieverbruik en vervuiling. De CO2-prestatieladder vereist dat je permanent bezig blijft met het bedenken van nieuwe maatregelen.

Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Klik dan op het logo hiernaast…

Wat doen wij voor onze aarde? De footprints en het CO2-verslag

Wil je weten hoeveel CO2 Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek produceren en reduceren? Wil je weten  hoe onze CO2-footprints er uit zien en wat wij zoal doen om die te minimaliseren? Klik dan op de afbeelding hiernaast!

Sta eens even stil… bij duurzaam werken

Onder de noemer ‘Sta eens even stil… bij duurzaam werken’ zijn de Samenwerkende Veiligheidregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland een campagne gestart om medewerkers bewuster te maken van werken in een duurzame organisatie.

Wat kan jij als medewerker bijdragen aan duurzaam werken?

Sector- en keteninitiatieven

Wij hechten veel waarde aan samenwerking met gemeenten, andere veiligheidsregio’s en bedrijven. Zo wisselen we met andere veiligheidsregio’s, bedrijven en overheden informatie uit en ontwikkelen we in samenwerking nieuwe ideeën.

Met onze gemeenten zijn we in gesprek over de verduurzaming van vastgoed en materieel dat niet ons eigendom is en waar wij dus niet rechtstreeks invloed op reductiemaatregelen hebben. Veel gemeenten pakken dit op en verduurzamen hun gebouwen door renovatie, maar veelal ook door nieuwbouw.

Samen met het NIPV wordt er gewerkt aan het landelijke programma ‘Veilige Energie Transitie’.  We werken aan ontwikkeling van kennis, handelingsperspectieven en beleidsbeïnvloeding op het gebied van energietransitie binnen de sector.

Thema’s daarbinnen zijn over samenwerkende veiligheidsregio’s verdeeld. Gooi en Vechtstreek en Flevoland geven samen met de veiligheidsregio Utrecht vorm aan het onderwerp: zonneparken. Er worden handreikingen geschreven voor de aanpak van incidenten met zonneparken, voor preventie en voor opleidingen. Deze handreikingen worden via landelijke kanalen beschikbaar gesteld aan alle veiligheidsregio’. Ook participeren wij in de community ‘Duurzaam Ondernemen’.

Wij waren mede-initiatiefnemer voor de oprichting van een Community of Practice van enkele veiligheidsregio’s die zich vooral richt op het uitwisselen van kennis en ervaring in het werken met de CO2-prestatieladder. En wij ontwierpen een poster om duurzaam gedrag bij brandweerpersoneel te stimuleren en delen die met andere veiligheidsregio’s

Klik op de afbeelding hiernaast om te ontdekken met wie we zoal in gesprek zijn over duurzaamheid!