Skip to main content

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s en GGD’en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland? We geven hieronder antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is een veiligheidsregio?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Een veiligheidsregio is een gebied waarin verschillende besturen en diensten met taken in de brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid samenwerken. Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

Welke organisaties maken deel uit van een veiligheidsregio?

In elke veiligheidsregio werken alle gemeentes in het verzorgingsgebied samen met de brandweer in de regio, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie. De GGD-organisatie wordt in tijden van crisis aangeschakeld. In Gooi en Vechtstreek en Flevoland blijven de GGD’en vooralsnog buiten de intensivering van de samenwerking. Op verschillende vakinhoudelijke gebieden werken ze vanuit hun eigen organisaties samen en beide GGD’en zijn bestuurlijk nauw aangehaakt bij het samenwerkingsproces.

Waarom gaan de twee veiligheidsregio’s samenwerken?

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland werken al samen aan de veiligheid en gezondheid van hun inwoners. Door die samenwerking meer gestalte te geven, willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. Ook draagt de samenwerking bij aan het beheersbaar houden van de kosten. Alle juridische, financiële en organisatorische afspraken over de samenwerking worden eind 2019 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Er bestaan al allerlei samenwerkingsvormen tussen de beide veiligheidsregio’s: op het gebied van ICT, inkoop, ambulancevervoer, brandweerzorg. De beide bureaus Bevolkingszorg van Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn ambtelijk gefuseerd. Met een aangrenzende regio waar al veel samenwerking mee is, kunnen de betrokken organisaties hun zorg voor veiligheid en gezondheid dicht bij de mensen blijven vormgeven. Op bepaalde gebieden van rampenbestrijding (zoals terrorisme), bij het invullen van sommige piketdiensten en binnen het programma Drieslag wordt overigens al in een nog groter geheel samengewerkt, namelijk op het niveau van Midden-Nederland. Dan gaat het om drie veiligheidsregio’s: die van Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Hoe gaan twee GGD-organisaties samenwerken?

De veiligheidsregio’s en GGD’en in de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek ervaren hun huidige schaalgrootte als kwetsbaar. Hierdoor komen de financiën, de kwaliteit en de continuïteit van de wettelijke taakuitvoering onder druk te staan. Om deze redenen werken de organisaties op onderdelen al jaren samen. Meer specifiek: de GHOR-taken van de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek.

De samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt gesloten tussen de veiligheidsregio’s, de GGD Gooi en Vechtstreek (in de overeenkomst aangeduid als: ‘Regio Gooi en Vechtstreek’) en de GGD Flevoland*.

De samenwerkingsovereenkomst regelt:
-de taakvelden waarop de organisaties samenwerken en kunnen gaan samenwerken;
-de mogelijkheid tot het instellen van ‘eenheid van leiding’ op samenwerkende onderdelen;
-de bestuurlijke begeleiding op de samenwerking;
-financiële afspraken ten aanzien van de samenwerking.

*Voor de Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland betreft de samenwerking het onderdeel GHOR.

Bevolkingszorg maakt onderdeel uit van de samenwerkende organisaties. Wat is Bevolkingszorg precies?

In de bestrijding van rampen en crises werken alle gemeenten van de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland samen. De voorbereidende taken worden uitgevoerd door vertegenwoordigers vanuit deze gemeenten met ondersteuning van een klein coördinerend team bevolkingszorg. Als er zich een ramp of crisis voordoet komt het (inter)regionale team Bevolkingszorg in actie. Meer informatie is te vinden op de website van Bevolkingszorg.

Komt er een vergelijkbare organisatiestructuur als bij de politie; tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum?

Politie NL volgt een eigen samenwerkingsroute. Voor ons is de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) van belang. Schaalvergroting en structuur is daarin een van de onderwerpen. De uitkomst wordt eind 2021 verwacht. Door gemeenteraden van de beide regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland is aangegeven dat nabijheid en de controlerende rol gemeenteraad aandacht behoeven als de samenwerking op grond van de aangepaste wet meer gestalte zal krijgen.

Wat betekent deze samenwerking voor de gemeentelijke begrotingen?

We spreken bij de samenwerking over ‘minder meerkosten’. De verwachte kostenstijgingen door innovaties in verband met nieuwe en nog ongekende risico’s (als terrorisme en cyberaanvallen) worden, met andere woorden, door samenwerking verminderd. Waar we eerst afzonderlijk kosten moesten maken voor allerlei (landelijke) ontwikkelingen en organisatorische zaken gaan we die kosten in de toekomst delen. De kosten van de veiligheidsregio nemen mogelijk in de toekomst nog wel toe door onder andere wettelijke eisen, nieuwe taken en autonome ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld loon- en prijsstijging). De samenwerkende organisaties hebben het doel om alles zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Zijn er ook nadelen aan de samenwerking?

We moeten de nabijheid van zorg en hulp scherp in het vizier houden. De zorg voor veiligheid en gezondheid moet dicht bij de mensen blijven. Een ander risico is het startpunt van de twee regio’s. Die was en is anders. Dat zijn we nu op orde aan het brengen. Nu vormen we twee organisaties die van elkaar leren en hebben we ruimte om dingen samen te doen om tot nieuwe, mooie en betere producten te komen. De eenhoofdige operationele leiding van beide veiligheidsregio’s – via een gezamenlijke brandweercommandant voor beide verzorgingsgebieden – helpt dit proces in beweging te krijgen. De inwoners van de regio’s merken hier op dit moment niets van. De zorg is gegarandeerd, de kwaliteit neemt alleen maar toe.

Zijn er al andere veiligheidsregio’s die samenwerken?

Dit is de eerste samenwerking sinds er 25 veiligheidsregio’s zijn gevormd. Regio’s zoeken wel steeds meer de samenwerking op. We zien de samenwerkingsverbanden groter worden. En onze samenwerking wordt landelijk als goed voorbeeld gevolgd.

Is er in de samenwerking aandacht voor de privacy van data van inwoners?

Zeker, op de samenwerkingsovereenkomst zijn de voorwaarden van kracht die de algemene verordening gegevensbescherming, de AVG, sinds 2018 aan datagebruik stelt. Kort gezegd hebben burgers veel rechten om de opslag en het gebruik van hun persoonlijke data door overheids- en andere instanties te controleren en zelfs te staken: ‘het recht om vergeten te worden’. Meer informatie over de AVG: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

Heeft u een andere vraag? Mailt u deze dan naar ons – wij zorgen ervoor dat u antwoord krijgt per mail en voegen uw vraag eventueel ook toe aan deze lijst. Mail uw vraag naar info@vrfgv.nl.