Skip to main content

 

De algemeen besturen van de Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hebben in hun vergadering van 2 december 2020 het ontwerpbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld. Dit plan schetst het voorgenomen beleid voor de komende vier jaar. Vanwege de intensieve samenwerking tussen beide veiligheidsregio’s hebben we gekozen voor een gezamenlijk beleidsplan.

Doel beleidsplan
Het beleidsplan beschrijft waar onze veiligheidsregio’s voor staan, voor welke opgaven wij ons de komende jaren gesteld weten en welke doelen wij willen bereiken. Het beleidsplan geeft daarmee richting aan onze werkzaamheden voor de komende jaren. Wij zien het beleidsplan ook als een belangrijk middel voor maatschappelijke verantwoording naar onze stakeholders. Op de eerste plaats voor de raden van de deelnemende gemeenten. Maar ook voor provincie, Rijk, aangrenzende veiligheidsregio’s en netwerkpartners.