Skip to main content

Gerhard van den Top volgde half februari Pieter Broertjes op als burgemeester van Hilversum én als voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Hoe heeft burgemeester Van den Top zijn eerste maanden in Hilversum en in de veiligheidsregio beleefd?

U startte op 16 februari als burgemeester van Hilversum. Kunt u iets vertellen over uw eerste indrukken?
‘Mijn eerste maanden als burgemeester waren heel dynamisch. Bij mijn aantreden hadden we de grote storm in de stad. Een week daarna begon de oorlog in Oekraïne, met de daaruit voortvloeiende opgave om vluchtelingen onderdak te bieden in onze regio. Verder hadden we al snel de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende collegevorming. Al met al een tijd van veel verandering en tegelijkertijd een tijd waarin ik naast de gemeente Hilversum ontzettend veel mensen en organisaties heb leren kennen en waar ik positief op terugkijk.’

U kent de stad en de regio al goed. Een voordeel?
De afgelopen jaren was ik als dijkgraaf namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht al vaste gast bij de vergaderingen van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In die rol werkte ik intensief samen met de burgemeesters in de regio. Dat vergemakkelijkte mijn entree als burgemeester. De persoonlijke verhoudingen waren al goed. Die hebben we voortgezet en geïntensiveerd, want bijvoorbeeld de opvang van de vluchtelingen vraagt veel regionale afstemming.’

Wat trekt u aan in dit gebied?
‘Hilversum is een prachtige stad en biedt een aantrekkelijke combinatie van historisch erfgoed, economische dynamiek en mooie natuur. Sociaal gezien is de stad divers. De verschillen in sociale achtergrond zijn groot. Verder kent onze stad veel nationaliteiten en is er een mooie mix van oud en jong. Ik vind Hilversum heel interessant om in te wonen en te werken.’

Als Mediastad heeft Hilversum een bijzondere status!
‘Zeker. Hilversum is het centrum van de nationale nieuwsvoorziening. Als er ergens op de wereld iets gebeurt dan gaat de televisie aan en komt de nationale berichtgeving uit Hilversum. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee: met het oog op openbare orde en veiligheid hebben we een taak om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk kan doen. Maar Hilversum heeft economisch gezien en op het gebied van werkgelegenheid meer te bieden. Zo staat het Europees hoofdkantoor van Nike in onze gemeente, krijgen we een nieuw ziekenhuis dat volgend jaar open gaat en heeft de stad een breed aanbod op het gebied van cultuur, recreatie en horeca.’

Hoe heeft u uw start als voorzitter van VR Gooi en Vechtstreek ervaren, met de opvang van de vluchtelingen meteen als urgent dossier?
‘We hebben als stad en als veiligheidsregio onze handen vol aan de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Als burgemeesters in Gooi en Vechtstreek werken we intensief samen en hebben we veel contact over hoe we die vluchtelingenstroom kunnen opvangen en kunnen verdelen over onze gemeenten. We zien elkaar wekelijks. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe het in de coronaperiode ging.’

De Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland werken intensief samen. Waar ziet u de meerwaarde van de samenwerking?
‘Ik denk dat de meerwaarde vooral zit in het vinden van de synergie tussen diensten. Je wordt sterker als je samenwerkt, als je kunt leren van elkaar en als je middelen met elkaar kunt delen. Zeker in relatief kleine regio’s als de onze. Dus op het gebied van kwaliteit kunnen we elkaar versterken en door zaken samen op te pakken kunnen we meerkosten beperken en kwetsbaarheid verminderen.’

Hoe ziet u de rol van de veiligheidsregio?
‘Veiligheidsregio’s worden belangrijker en hun rol verandert. De veiligheidsregio gaat steeds meer regie voeren op gedachte en ongedachte crises, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Cyberdreiging is een actueel thema. We hebben te maken met nieuwe typen crisis en nieuwe risico’s waarop we ons met scenario’s moeten preparen. Door hierin samen te werken kunnen we tijdens een eventuele crisis effectiever optreden.’

Helpt de samenwerking ook bij de opvang van de vluchtelingen in onze regio’s?
‘Absoluut. In de coördinatie van de opvangplekken en de ondersteuning aan bestuur en gemeenten wordt in verschillende staven samengewerkt in onze regio’s. Deze staven werken voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De veiligheidsregio’s hebben in de opvang van de vluchtelingen geen uitvoerende taak. Dit doen de gemeenten zelf. Daarnaast werk ik op dit onderwerp nauw samen met Ank Bijleveld, waarnemend burgemeester van Almere en voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland. We trekken hierin samen op. Bestuurlijk en ambtelijk. Het sparren over onderwerpen en het ons voorbereiden op onze inbreng tijdens bijeenkomsten van het Veiligheidsberaad. Ik ben daar blij mee.’

Hoe ziet u de toekomst van de samenwerking tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland?
‘De afgelopen jaren hebben we een goede vorm gevonden om als veiligheidsregio’s samen te werken. Een vorm met bestuurlijke betrokkenheid en vertrouwen vanuit beide regio’s. Ik heb het gevoel dat deze vorm goed blijft werken de komende periode. Wat mij betreft is er geen aanleiding hier op korte termijn iets in te veranderen.’

Welke belangrijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid ziet u nog meer in onze regio?
‘Ik zie drie belangrijke ontwikkelingen. Allereerst de thematiek van de digitalisering en de kwetsbaarheid die we daardoor hebben op het gebied van de vitale diensten. Een onderwerp waar we ons verder in moeten verdiepen om goede keuzes te maken. Landelijk en regionaal wordt er hard aan gewerkt om onze veiligheid en weerbaarheid in de digitale wereld op niveau te brengen. Verder hebben we net een onverwachte crisis als een pandemie meegemaakt. We hebben gezien hoe ontwrichtend een pandemie kan zijn. Ik denk dat het goed is om de komende tijd na te denken over mogelijke andere crisistypen waar je niet meteen aan denkt, maar die zich wel kunnen manifesteren. En wat als er zich een nieuwe coronavariant voordoet? Zijn we daar als Veiligheidsberaad en veiligheidsregio’s op voorbereid? Tenslotte moeten we nadenken over de gevolgen van klimaatverandering. Aan de ene kant hebben we te maken met extremer weer en aan de andere kant hebben we te maken met de zeespiegelstijging en het daaruit volgende overstromingsgevaar. Dit vraagt een uitgebreide verkenning naar wat er de komende jaren nodig is om in de toekomst de goede dingen te kunnen doen.’

 

Terug