Skip to main content

De veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland werken al lange tijd intensief samen. Dat doen zij nu ook op het gebied van duurzaamheid. Het gezamenlijke management is zich ervan bewust dat werkzaamheden, bijvoorbeeld van de brandweer, altijd energie zullen vergen voor het verwarmen van kazernes en het laten rijden van voertuigen. Maar dat kan op verschillende manieren.

“Het gaat erom dat we ons niet alleen richten op de primaire taak/functie van de organisatie, maar hierbij ook verantwoordelijkheid nemen voor behoud van een goede kwaliteit van leven voor de mens en het milieu, nu en voor toekomstige generaties.” En het blijft niet alleen bij mooie voornemens. De veiligheidsregio’s hebben concrete doelen geformuleerd en de eerste besluiten over maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen (en daarmee bij te dragen aan de vermindering van de opwarming van de aarde) zijn al genomen. Daarvoor wordt de zogenaamde CO2-prestatieladder gebruikt. Deze methode zorgt ervoor dat je permanent bezig blijft met het verduurzamen van je organisatie. En wanneer je kunt aantonen dat de maatregelen die je neemt ook daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten, dan krijg je daarvoor een certificaat. Zo’n 1300 instellingen en bedrijven hebben inmiddels zo’n certificaat.

Veiligheidsregio IJsselland ging ons daarin voor en droeg onlangs het stokje over aan de regionale brandweercommandant John van der Zwan (links op de foto). John: “Wij zijn van de risicoreductie, en daar hoort duurzaamheid bij”.

Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland leggen de lat hoog. Waar de landelijke doelstelling is gericht op het beperken van de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent ten opzichte van het jaar 1990, gaan de veiligheidsregio’s voor hetzelfde percentage, maar dan ten opzichte van 2022! Dus geen stap, maar een sprong.

 

Maatregelen

Onno Hensen is vanuit het managementteam aangewezen als opdrachtgever voor de CO2-prestatieladder.
“Onze doelstelling is inderdaad erg ambitieus. Maar we zijn er ook van overtuigd dat we die kunnen halen. Op de eerste plaats door voor 2030 alle kazernes die we als veiligheidsregio’s in eigendom hebben gasloos te maken. En als tweede maatregel hebben we besloten om vanaf het moment dat de voertuigen het allemaal aan kunnen, over te schakelen van fossiele brandstof op hernieuwbare diesel, ook wel HVO100-diesel genoemd.” Het gaat dan om brandstof die voornamelijk wordt gewonnen uit gebruikt frituurvet. Dat levert een CO2-winst op van maar liefst 90 procent ten opzichte van de huidige uitstoot van de diesel voertuigen.

Maar die brandweerkazernes die zijn toch niet allemaal eigendom van de veiligheidsregio’s? Onno: “Dat klopt helemaal. Daarom willen we ook met de gemeenten in ons werkgebied in gesprek gaan om ook maatregelen te nemen voor de kazernes die zij in bezit hebben. Velen zijn overigens zelf ook al bezig.”

En bij deze grote maatregelen blijft het niet. Ook wordt aan medewerkers gevraagd om zuinig om te springen met energie. In de loop van dit jaar start er een campagne om hier aandacht voor te vragen. Verwarm geen ruimtes waar je niet hoeft te zijn. Sluit je computer af na gebruik. En doe het licht uit wanneer je een ruimte verlaat. Allemaal voorbeelden van kleine stapjes, maar met enkele honderden beroepskrachten en vrijwilligers draagt het toch bij aan de beperking van de CO2-uitstoot. Hans Berends is projectleider duurzaamheid bij de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. “Over het draagvalk onder de medewerkers hoeven we ons geen grote zorgen te maken. Je merkt dat het onderwerp duurzaamheid echt leeft in de organisatie en dat veel mensen ook privé hiermee bezig zijn. Met de campagne over duurzaam gedrag willen we vooral laten zien hoe je in het dagelijkse werk nog klimaatwinst kunt boeken”.

Ben je benieuwd hoe wij verdere stappen zet in de verduurzaming en de CO2-prestatieladder? Bekijk dan onze pagina over Duurzaamheid en Klimaat

 

Terug