Skip to main content

De wereld en de maatschappij verandert om ons heen. Rampen en crises worden anders. Dit vraagt extra inspanning om ons voor te bereiden en in te richten op de rampen en crises van de toekomst. Want we zijn goed voorbereid op kortdurende (flits)rampen, maar minder goed in de rampen en crises die in de toekomst vaak langer duren, complexer zijn en niet altijd meer plaatsgevonden. Om deze verbeterslag te maken, heeft de overheid extra geld vrijgemaakt voor de veiligheidsregio’s om hiermee aan de slag te gaan. Hoe gaan we daar binnen onze regio’s mee om en wat kun je ervan merken?

Sinds begin dit jaar zijn de veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek bezig met het project ‘Versterking crisisbeheersing’. Binnen het project wordt ingezet op de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. ‘Alle veiligheidsregio’s werken bij het versterken van de crisisbeheersing en informatievoorziening op basis van de Landelijke agenda crisisbeheersing en het Actieplan Informatievoorziening’, vertelt Han van Dijk, lid van de projectgroep en procesmanager binnen het Veiligheidsbureau. ‘Dit is de gezamenlijke agenda en kapstok voor de komende jaren’.  

Urgente en noodzakelijke maatregelen
Het projectteam heeft een aantal urgente en noodzakelijke maatregelen bepaald. Deze zijn op 28 juni in het Algemeen Bestuur vastgesteld en worden nu uitgevoerd. Een paar voorbeelden daarvan zijn een versterking op planvorming, opleiden en oefenen, leiding en coördinatie en informatievoorziening. Deze urgente maatregelen worden op dit moment opgestart. Daarnaast heeft het projectteam met alle organisatieonderdelen gekeken naar de vervolgstappen vanaf 2024. ‘Wat je de komende tijd gaat merken, is dat er op het gebied van crisisbeheersing een aantal vacatures wordt uitgezet, zodat we genoeg capaciteit hebben om deze voorstellen te gaan implementeren’, vertelt René Moraal, projectleider. ‘Ik verwacht op korte termijn bijvoorbeeld ook een intensievere samenwerking tussen crisis- en risicobeheersing. En op termijn zou bijvoorbeeld Incidentbestrijding er wat van kunnen gaan merken door de komst van CaCo’s (calamiteiten coördinator op de meldkamer) en het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC)’.  

Gezamenlijk draagvlak
Han: ‘Voor ons als projectteam is het van groot belang dat we met alle betrokken organisatieonderdelen werken aan dezelfde opgaven. Daarom hebben we de afgelopen maanden verschillende sessies gehouden met inhoudsdeskundigen van al onze organisatieonderdelen om gezamenlijk te kijken naar wat er moet gebeuren per thema. Mooi om te zien dat er een breed draagvlak is voor deze gezamenlijke opgave! Dit draagvlak is een belangrijke voorwaarde’. 

Fundament verstevigen
‘Met alle informatie die hieruit gekomen is, hebben we zicht gekregen op ‘wat’ we als regio’s moeten doen om aan de landelijke doelen de komende jaren te gaan voldoen.’, vertelt René. ‘Deze ‘wat’ wordt in het bestuur van 14 februari a.s. behandeld. Na goedkeuring van onze voorstellen, kunnen we hieraan uitvoering geven, door samen de ‘hoe’ verder uit te werken en er concreet mee aan de slag te gaan. Op deze manier versterken we de crisisbeheersing en informatievoorziening en werken we toe naar een toekomstbestendige crisisbeheersing en informatievoorziening’. Voor de hele versterking is zeven jaar uitgetrokken.  

Welke organisatieonderdelen hebben meegedacht?
Bevolkingszorg, GHOR, Brandweer (risicobeheersing, operationele voorbereiding, vakbekwaamheid, techniek en logistiek), bedrijfsvoering (I&A, communicatie en financiën), Veiligheidsbureau (risicobeheersing, planvorming, Informatiemanagement, VIC, project crisisorganisatie 2.0, kwaliteitszorg, relatiemanagement, advisering) en strategie en regie (relatiemanagement en bestuursondersteuning) 

Terug