Skip to main content

Veiligheidsregio Flevoland heeft het afgelopen jaar een aantal versterkingsmaatregelen genomen. Ook de komende jaren wordt er geïnvesteerd in zaken als paraatheid en slagkracht van de organisatie, vakbekwaamheid en arbeidshygiëne. Verder intensiveren Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek de samenwerking om de kwaliteit te verbeteren, kwetsbaarheid te verminderen en om minder meerkosten te hebben.

In de loop van 2018 is gebleken dat binnen de Veiligheidsregio Flevoland de eisen op het gebied van vakbekwaamheid en arbeidshygiëne zijn toegenomen. Daarnaast speelt er een aantal externe ontwikkelingen, waaronder digitalisering, arbeidsvoorwaarden en de werving van vrijwilligers. Dit betekent dat er aanvullend geïnvesteerd moet worden. Op  basis van deze signalen is door bestuur en directie van de veiligheidsregio een aantal maatregelen én een besluit tot een nadere analyse genomen. Uit een kwaliteitsmeting, een benchmark en een visitatie door andere veiligheidsregio’s is vast komen te staan dat er maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van dienstverlening door de veiligheidsregio te kunnen blijven garanderen. Zo wordt er geïnvesteerd in paraatheid, slagkracht, vakbekwaamheid (opleiden, trainen en oefenen) en arbeidshygiëne. Ook wordt er geïnvesteerd in het op peil houden van het gewenste aantal vrijwilligers en in benodigde ict-systemen.

Verhoging begroting

Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren is het Algemeen Bestuur voornemens de begroting met structureel uiteindelijk € 3,5 miljoen euro te verhogen. Deze verhoging vindt gefaseerd plaats. Een eerste deel, circa € 1,5 miljoen, is al verwerkt in de programmabegrotingen van Veiligheidsregio Flevoland vanaf 2019. Voor de begrotingen van 2020 en 2021 volgen begrotingswijzigingen (+1,5 miljoen euro in 2020 en +0,5 miljoen euro in 2021), die in december dit jaar worden aangeboden aan de gemeenteraden voor een zienswijzeprocedure.

Terug